Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 52,8% dự toán
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng gần 15% so cùng kỳ năm 2023 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 56,5% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 49,1% dự toán).  

Thu NSNN 5 tháng ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng gần 15% so cùng kỳ năm 2023.

Thu nội địa tăng gần 17% so với cùng kỳ

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 5/2024, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, bằng 80,8% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm (186,9 nghìn tỷ đồng/tháng).

Trong đó: Thu nội địa tháng 5 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán, bằng 74,1% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm (159,8 nghìn tỷ đồng/tháng).

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% so dự toán, bằng 101,6% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, bằng 119,6% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm (31.7 nghìn tỷ đồng/tháng); hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo chế độ trong tháng ước khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng thu NSNN ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2023 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 56,5% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 49,1% dự toán).

Trong đó: 5 tháng, thu nội địa ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 5 tháng, thu từ dầu thô ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 5 tháng đạt khoảng 88 USD/thùng (tăng 18 USD/thùng so giả dự toán, xấp xỉ giá bình quân cùng kỳ năm 2023); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 3,4 triệu tấn, bằng 41% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 5 tháng đầu năm ước đạt gần 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 164,7 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán, tăng 6,8% so với cùng kỳ, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán.

Kinh tế phục hồi, thu nội địa đạt khá

Phân tích kỹ hơn các khoản thu NSNN cho thấy, trong số thu nội địa, các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 90,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% so với dự toán, tăng 78,2% so với cùng kỳ.

Số thu tăng chủ yếu do các địa phương đã tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm 2024, một số địa phương phát sinh thu tiền thuê đất một lần của một số dự án.

anh tin bai

Hỗ trợ thuế, phí, lệ phí đã tiếp sức cho doanh nghiệp

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, tăng 18,7% so cùng kỳ.

Thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 73% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (đã nộp NSNN trên 31,8 nghìn tỷ đồng, đạt 175% so dự toán là 18,2 nghìn tỷ đồng).

Thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế ước đạt 14,7 nghìn tỷ đồng bằng 368,3% dự toán, chủ yếu tăng thu các khoản thu hồi vốn tại các doanh nghiệp địa phương cổ phần hóa từ các năm trước.

Các khoản thu nội địa còn lại (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước và thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế) ước đạt 580,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán, tăng 11,7% so cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2023 chủ yếu do các doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2024 (gồm: ký quý IV/2023, kỳ quyết toán năm 2023, kỳ quý I/2024); thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55% dự toán, tăng 13,9%; thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 43,6% dự toán, tăng 20,3%. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 62,3% dự toán, nhưng giảm 5,5% so cùng kỳ...

Như vậy, số thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ, phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi (tăng trưởng quý I đạt 5,66%, cùng kỳ năm 2023 đạt 3,41%).

Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và số thu nộp NSNN (thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất tiếp tục được cải thiện (mặc dù mới đạt khoảng 32,9% dự toán, nhưng tăng 91,2% so cùng kỳ).

Bên cạnh đó phát sinh một số khoản thu đột biến như thu: chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước (đã nộp trên 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,65 nghìn tỷ đồng so dự toán).

Thu hồi nợ đọng thuế đã góp phần hiệu quả vào tăng thu NSNN. Theo đó, cơ quan thuế đã tăng cường công tác thu, chống thất thu, quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Ước tính đến hết tháng 5 đã xử lý, thu hồi được 37,1 nghìn tỷ đồng nợ đọng thuế.

Ngoài ra, số thu tăng mạnh so cùng kỳ còn do năm 2023 thực hiện chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ, làm giảm thu trong thời gian được gia hạn trong 5 tháng đầu năm khoảng 38 nghìn tỷ đồng, năm 2024 không phát sinh số thuế được gia hạn (không tính yếu tố gia hạn này, thu nội địa 5 tháng tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023).

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 23/63 địa phương thực hiện thu nội địa 5 tháng đạt trên 50% dự toán: 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ./.

Giãn, giảm thuế tác động tích cực đến doanh nghiệp và số thu nộp ngân sách nhà nước

Theo nhận định của Bộ Tài chính, số thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ, phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi (tăng trưởng quý I đạt 5,66%, cùng kỳ năm 2023 đạt 3,41%).

Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và số thu nộp NSNN (thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất tiếp tục được cải thiện (mặc dù mới đạt khoảng 32,9% dự toán, nhưng tăng 91,2% so cùng kỳ).

Ngoài ra, cơ quan thuế đã tăng cường công tác thu, chống thất thu, quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Ước tính đến hết tháng 5 đã xử lý, thu hồi được 37,1 nghìn tỷ đồng nợ đọng thuế.

Minh Anh (Nguồn:https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-5-thang-dat-528-du-toan-151987.html)

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 41
 • Hôm nay: 229
 • Trong tuần: 4 724
 • Tất cả: 808071
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang