Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2022.

Ngày 30/3/2022 Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2022.

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Trong thời gian qua, công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân 10,2%/năm, gấp 1,3 lần mức tăng bình quân của cả nước; thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 5.615,6 tỷ đồng, bằng 129% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 111% so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 136% so với cùng ký năm trước.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ tăng thu mặc dù ở mức cao so với trung bình của cả nước nhưng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; quy mô nguồn thu còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; cơ cấu thu chưa bền vững; môi trường kinh doanh, cải cách hành chính đã được cải thiện nhưng chưa thực sự hiệu quả; thu hút đầu tư tạo nguồn thu mới còn chậm; chưa có các doanh nghiệp lớn, chưa có nhiều doanh nghiệp sản xuất, mà chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, doanh nghiệp xây lắp; chưa khai thác được nguồn thu trong lĩnh vực nông nghiệp do quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân chưa quen liên kết sản xuất lớn, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế,… Nhiều đơn vị còn lúng túng, chủ quan trong việc thực hiện các trình tự thủ tục liên quan đến đất đai. Có dự án có kế hoạch sử dụng đất nhưng không có quy hoạch, có dự án có quy hoạch thì lại không nằm trong kế hoạch sử dụng đất, việc thuê tư vấn xác định giá khởi điểm còn chậm, chưa tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác phối hợp còn chưa nhịp nhàng,…

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 triển khai còn chưa đồng bộ ngay từ đầu năm, mặc dù ước thực hiện đạt dự toán giao nhưng số thu tập trung chủ yếu là quý IV (chiếm 35% tổng thu), đặc biệt là trong tháng 12/2021 (chiếm 22% tổng thu).

Để khắc phục những hạn chế và quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2022, đáp ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bênh, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước giao tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứu XVII, nhiệm ký 2020 – 2025 và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 – 2025, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt đến tổ chức cơ sở Đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết hàng năm của HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

2. Tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2022 và các năm tiếp theo. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN và quốc phòng – an ninh tỉnh Hòa Bình năm 2022, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cũng như tiến độ cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, đặc biệt là công tác thu tiền sử dụng đất.

3. Các cấp, các ngành tập trung rà soát các vướng mắc, bất cập trong các quy định, cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, chống thất thoát, tiêu cực; nghiên cứu tham mưu ban hành các quy định, cơ chế, chính sách mới để nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nươc. Đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại nguồn thu ổn định, bền vững.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; quản lý chặt chẽ đối với hộ cá nhân kinh doanh, về cả số người nộp thuế và doanh số tính thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong công tác quản lý, thu thuế.

5. Chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác phối hợp các sở, ngành có liên quan và các huyện, thành phố rà soát các khoản thu, thực hiện quản lý tốt các nguồn thu, chú trọng khai thác các nguồn thu mới, đặc biệt là hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra việc hoàn thuế GTGT, đặc biệt là những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, mua bán hóa đơn để có biện pháp xử lý kịp thời đúng theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng phương án điều hành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

7. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, thực hiện nộp đầy đủ vào NSNN các khoản thuế phát sinh theo đúng quy định; nắm bắt và phản ánh kịp thời với UBND tỉnh và các ngành liên quan để hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên.

8. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, hải quan, quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra,… đảm bảo có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, đề cao sự liêm chính trong thi hành công vụ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong công tác quản lý thu NSNN tại cơ quan, đơn vị mình.

9. Gắn việc triển khai thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022 trên địa bàn từng huyện, thành phố với công tác thi đua, khen thưởng; gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN.

10. Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, đơn vị trực thuộc; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.




Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 463
 • Trong tuần: 5 706
 • Tất cả: 833872
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang