Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STC ngày        /12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình)

TT

Đơn vị

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

1

UBND huyện Lạc Sơn

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu - chi NSNN năm 2022;

30 ngày

Tập trung vào nội dung: công tác quản lý, điều hành và sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý và sử dụng tài sản công.

Quí I+II

2

UBND huyện Tân Lạc

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu - chi NSNN năm 2022;

30 ngày

Tập trung vào nội dung: công tác quản lý, điều hành và sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý và sử dụng tài sản công.

Quí II

3

UBND huyện Đà Bắc

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu - chi NSNN năm 2022;

30 ngày

Tập trung vào nội dung: công tác quản lý, điều hành và sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý và sử dụng tài sản công.

Quí III

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu - chi NSNN năm 2022;

30 ngày

Tập trung vào nội dung: công tác quản lý, điều hành và sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý và sử dụng tài sản công.

Quí IV

(Không thanh tra các đơn vị theo điểm 2.3, mục 2, phần II tại Công văn 1788/TTr-GSKT của

Thanh tra tỉnh Hoa Bình ngày 14/12/2022)

Kem theo Quyết định số 297/QĐ-STC
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 210
  • Trong tuần: 3 747
  • Tất cả: 622280