Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
(ĐCSVN) - Ngày 29/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 252-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.  

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 72-KL/TW, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Các cấp, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ giải pháp tại Kết luận số 72-KL/TW phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Kế hoạch yêu cầu: Tổ chức triển khai Kết luận số 72-KL/TW phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thức, hiệu quả, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ bảo đảm cho phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sông của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chru trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng  viên, các tầng lớp Nhân dân. Phát huy hệ thống kết cấu hạ tầng đã được xây dựng, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, khu vực, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, địa phương; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất, nước, rừng và các tài nguyên khác.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phân cấp, phân quyền cho các địa phương, đơn vị gắn với năng lực tổ chức thực hiện. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường,… Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa cấp tỉnh, huyện, xã trong phát triển kết cấu hạ tầng. Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế- xã hội, tài nguyên và môi trường của tỉnh đảm bảo thống nhất và kết nối với hệ thống cơ sở quốc gia. Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, huy động và sử dụng nguồn lực đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg, ngày 20/12/2023. Xây dựng các đề án, quy hoạch chuyên ngành bảo đảm chất lượng, làm cơ sở để vận động, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh. Triển khai đúng tiến độ, sử dụng nguồn vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế cũng như yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới.

Triển khai thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, bao gồm các nguồn lực trong và ngoài nước. Tập trung bố trí ngân sách Nhà nước đầu tư dứt điểm các dự án quy mô lớn, trọng điểm, trục giao thông chính, hệ thống cấp điện, cấp nước, hạ tầng công nghệ thông tin tạo sự lan tỏa, làm động lực thu hút các nguồn lực tư nhân, nước ngoài. Tăng cường sự chủ động, phối hợp giữa các cấp, các ngành. Thường xuyên  làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để đề xuất chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả, nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho tỉnh.

Nghiên cứu, đề xuất đầu tư hoàn chỉnh hệ thống quốc lộ, hệ thống đường giao thông đối ngoại trên địa bàn tỉnh từng bước đạt quy mô theo quy hoạch được như: Quốc lộ 6, Quốc lộ 12B, Quốc lộ 21, Quốc lộ 15, Quốc lộ 70B. Ưu tiên nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án, công trình trọng điểm, quan trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các tuyến đường có tính liên kết, kết nối vùng, động lực phát triển kinh tế- xã hội, như: Dự án đường cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu (Đoạn từ Km 19 đến Km 53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Đầu tư mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình theo hình thức PPP có hỗ trợ từ ngân scash Trung ương; Đường liên kết vùng Hòa Bình- Hà nội và Cao tốc Sơn La (Hòa Bình- Mộc Châu); Dự án đường nối từ Đường Trần Hưng Đạo đến xã Dân Chủ kết nối Quốc lộ 6,…

Tiếp tục thúc đẩy triển khai đầu tư cải tạo lưới điện, đảm bảo cung ứng điện một cách tốt nhất với chất lượng phục vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống của người dân. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đầu tư hoàn thành dự án hồ Cánh Tạng, đê ngăn lũ kết hợp giao thông Pheo Chẹ, kè Sông Đà, kè Sông Bùi. Đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu (sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, nước sinh hoạt). Sửa chữa, cải tạo và đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, đập dâng. Nâng cấp, cải tạo và kiên cố hóa hệ thống kênh mương để tăng cường năng lực tưới chủ động. Tập trung phát triển hệ thống đô thị theo hướng hiện đại kết hợp với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và thân thiện với môi trường. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thành phố Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại II, huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 38%. Đẩy mạnh công tác quản lý, thực hiện quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đầu tư, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Rà soát sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, các điểm trường lẻ để nâng cấp, cải tạo, xây mới các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện tại, tạo các không gian mở, sáng tạo, kiến trúc xanh phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viên tuyến huyện, Bệnh viên Đa khoa khu vực và các trạm y tế xã, phấn đấu 100% trạn y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Triển khai có hiệu quả Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023-2030. Đầu tư xây dựng công trình thiết chế văn hóa tổng hợp đa chức năng. Hoàn thành đầu tư cải tạo, nâng cấp trung tâm văn hóa các huyện; thiết chế văn hóa cấp xã, thôn, xóm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 Tập trung, chỉ đạo, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu đất cho các dự án, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ. Trích đo địa chính thửa đất, chỉnh lý, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Quyết định 627/QĐ-TTg, ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, vi phạm về xây dựng nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện 14 dự án trọng điểm của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nông dung Kết luận số 72-KL/TW và Kế hoạch này tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ dung, hoàn thiện cơ chế của tỉnh để triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế.

Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, UB MTTQ VN tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh căn cứ Kết luận số 72-KL/TW và Kế hoạch này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo các cơ quan thông tin, đại chúng xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phố biến Kết luận số 72-KL/TW và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Toàn văn Kế hoạch số 252-KH/TU xem tại đây

 

Linh Nhi (Nguồn:https://dangcongsan.org.vn/noidung/tintuc/Lists/HuongdancongtacDang/View_Detail.aspx?ItemID=504)
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 425
 • Trong tuần: 5 668
 • Tất cả: 833834
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang