Từ ngày 16/2/2023, áp dụng mức chi mới đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư số 80/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung, mức chi và quy chế quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn NSNN để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư quy định tại các Điều 88, 89 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Thông tư này áp dụng với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh có liên quan thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn NSNN.

Trường hợp hoạt động xúc tiến đầu tư sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, các nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình, đề án khác được các cấp có thẩm quyền phê duyệt có quy định riêng, các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí khác thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của các chương trình, đề án đó và quy định của nhà tài trợ. Trường hợp không có quy định riêng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư số 80/2022/TT-BTC quy định nội dung chi và mức chi với các trường hợp sau:

Thứ nhất, chi cho công tác nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN.

Thứ hai, chi thực hiện các dự án công nghệ thông tin để xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng và vận hành, duy trì cổng, trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của NSNN: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN, các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thứ ba, chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư: Nội dung chi và mức chi áp dụng như quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Thứ tư, chi tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài; đoàn công tác xúc tiến đầu tư theo từng chuyên đề hoặc đối tác cụ thể:

- Trường hợp tổ chức ở trong nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Trường hợp tổ chức ở nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí.

Thứ năm, chi biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Cùng với các nội dung trên, Thông tư nêu rõ các nội dung chi gồm: Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, pháp luật về đầu tư, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá được cơ quan có thẩm quyền ban hành và các chế độ, định mức chi tiêu quy định hiện hành của Nhà nước...

Việc lập dự toán, chấp hành và thanh, quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ NSNN thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Điều 92 và Điều 97 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Thông tư số 80/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 16/2/2023.

Hà Anh (Nguồn:www.tapchitaichinh.vn)
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 3 726
  • Tất cả: 530025