Phải kiểm tra chuyên đề tài sản công tại địa phương
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, giao cơ quan có chức năng kiểm tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra trường hợp có nguy cơ xảy ra sai phạm; thanh tra đột xuất trường hợp có đơn thư tố cáo hoặc dư luận quan tâm.      

Ảnh: Minh họa

Không có nhu cầu sử dụng phải trả nhà đất cho địa phương

Theo số liệu cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật là 1.777.122,53 tỷ đồng.

Cụ thể: Đối với tài sản là quyền sử dụng đất 1.123.845,70 tỷ đồng; tài sản là nhà 453.373,25 tỷ đồng; tài sản là vật kiến trúc 41.718,54 tỷ đồng; tài sản là ô tô 26.010,89 tỷ đồng; tài sản là phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô) 1.142,47 tỷ đồng...

Về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước đã chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong mua sắm và sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Tuy nhiên trong thực tế, còn xảy ra hiện tượng đầu tư xây dựng, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không đúng mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá khi xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp…

Mới đây, cử tri TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị về việc cơ sở nhà, đất tại số 1 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, TP. Hồ Chí Minh đang bỏ trống và có dấu hiệu hoang hóa, xuống cấp trầm trọng.

Do vậy, cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị cần sớm có đánh giá, tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra nhằm kiểm tra, giám sát đối với các bộ, ngành có trách nhiệm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng các nhà khách của Chính phủ tại địa chỉ trên. Trên cơ sở đó, cơ quan thẩm quyền đánh giá tình trạng lãng phí nghiêm trọng, làm rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Đây cũng là tình trạng nhiều địa phương gặp phải khi nhiều bộ, ngành trung ương có trụ sở tại địa phương khi chuyển đổi thì bỏ trống, hoang hóa và xuống cấp.

Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất số 1 Lý Thái Tổ, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao khẩn trương có văn bản đề nghị thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất này, theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; gửi Bộ Tài chính để phối hợp xử lý theo quy định.

Trong đó, Bộ Tài chính đã lưu ý với Bộ Ngoại giao về việc trường hợp Bộ Ngoại giao không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thì có thể nghiên cứu hình thức điều chuyển, bán, thu hồi, chuyển giao về TP. Hồ Chí Minh quản lý, xử lý.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị trong thời gian chưa hoàn thành việc thay đổi phương án thì Bộ Ngoại giao có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo vệ và duy trì công năng của tài sản công theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 7/2/2024, Bộ Ngoại giao có Công văn số 704/BNG-QTTV về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15. Theo đó, Bộ Ngoại giao hiện đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp đối với cơ sở nhà, đất này.

Giám sát tình trạng lãng phí sử dụng tài sản công

Cử tri TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị kiểm tra, giám sát việc lãng phí trong sử dụng tài sản công của các đơn vị bộ, ngành trung ương trên địa bàn thành phố do hiện nay, nhiều khu đất bỏ hoang không sử dụng, rất lãng phí, cần có phương án sử dụng hiệu quả.

anh tin bai

Tại nhiều thành phố lớn có trụ sở đại diện các cơ quan trung ương do các bộ, ngành quản lý

Về việc kiểm tra, giám sát việc lãng phí trong sử dụng tài sản công của các đơn vị bộ, ngành trung ương trên địa bàn thành phố, Bộ Tài chính cho biết, tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp.

Trong đó các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Tại Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu triển khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngày 7/6/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5783/BTC-QLCS về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, giao các cơ quan có chức năng của bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo, giao các cơ quan có chức năng thanh tra của bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thanh tra đối với các trường hợp có nguy cơ xảy ra sai phạm; thanh tra đột xuất đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị có cơ sở hoặc được dư luận xã hội quan tâm./.

Tổng tài sản công nguyên giá đã cập nhật là hơn 1,7 triệu tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công cho thấy, tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật là 1.777.122,53 tỷ đồng.

Cụ thể: Đối với tài sản là quyền sử dụng đất 1.123.845,70 tỷ đồng, tài sản là nhà 453.373,25 tỷ đồng; tài sản là vật kiến trúc 41.718,54 tỷ đồng; tài sản là ô tô 26.010,89 tỷ đồng; tài sản là phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô) 1.142,47 tỷ đồng...

Minh Anh (Nguồn:https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phai-kiem-tra-chuyen-de-tai-san-cong-tai-dia-phuong-148593.html)

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 134
 • Trong tuần: 4 268
 • Tất cả: 788524
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang