Kế hoạch Hoạt động Chuyển đổi số của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình năm 2022
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề ra các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số ngành tài chính tỉnh Hòa Bình năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 09/6/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình năm 2022. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ đối với các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề ra các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số ngành tài chính tỉnh Hòa Bình năm 2022.

II. MỤC TIÊU CHUNG

Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

1. Phát triển Chính phủ số

a) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến đạt từ 60% trở lên.

b) Tỷ lệ báo cáo của các các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở được thực hiện trực tuyến qua Hệ thống Quản lý Văn bản điều hành và Hệ thống thông tin báo cáo đạt 100% (trừ các văn bản mật).

2. Phát triển kinh tế số và xã hội số

Cung cấp và triển khai dịch vụ dữ liệu, thông tin về ngành cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung số.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

  1. Chuyển đổi nhận thức

a) Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết, khai thác hiệu quả về các bài toán chuyển đổi số tầm quốc gia, bộ, ngành và tầm các địa phương, các bài toán chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Phổ biến các kinh nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình trên các phương tiện truyền thông đại chúng về chuyển đổi số.

b) Thường xuyên, đổi mới sáng tạo, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhiệm vụ chuyển đổi số.

c) Đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xây dựng văn hóa công sở mới phù hợp với quá trình phát triển Chính phủ số.

d) Phòng Tin học và Thống kê thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở các Văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, các quyết định về chuyển đổi số.

e) Mục tiêu 100% công chức, viên chức, người lao động Ngành tài chính sử dụng điện thoại thông minh.

* Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

2. Phổ cập danh tính điện tử

Văn phòng Sở phối hợp với phòng chuyên môn Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Mục tiêu 100% công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

* Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022.

3. Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng

a) Phòng Tin học và Thống kê phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm virus bản quyền, hệ thống giám sát an toàn an ninh thông tin SOC, rà soát bảo mật, bảo vệ thiết bị đầu cuối ở mức cơ bản cho các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở.

* Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

b) Phòng Tin học và Thống kê phối hợp với phòng chuyên môn Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các loại tội phạm trên không gian mạng, từ đó, ý thức được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

* Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

4. Phổ cập hóa đơn điện tử

Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở phối hợp với các phòng chuyên môn của Cục Thuế, Sở Thông tin và Truyền thông thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số, phổ cập chữ ký số trong xã hội.

Mục tiêu 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

5. Thúc đẩy các phương thức thanh toán số

Trưởng các phòng, ban thuộc Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh thúc đẩy triển khai thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt.

6. Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở chịu trách nhiệm đôn đốc công chức, viên chức vận hành, phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, bảo đảm kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính, hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Lãnh đạo tỉnh theo hướng cập nhật, tổng hợp thông tin từ các cấp chính quyền theo thời gian thực thông qua việc kết nối với các hệ thống thông tin của tỉnh, cơ sở dữ liệu của tỉnh, của quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, của Bộ theo đúng quy định.

* Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

7. Tăng cường nguồn lực phục vụ chuyển đổi số

Trưởng các phòng, ban thuộc Sở nghiên cứu, tham mưu các giải pháp tăng cường nguồn lực, khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, đổi mới sáng tạo các công nghệ số, công nghệ 4.0, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh; ưu tiên tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ số, công nghệ công nghệ 4.0.

* Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

8. Cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Văn phòng Sở phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở hiện trạng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của Sở triển khai xây dựng dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để quản lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, kịp thời tạo nguồn dữ liệu cốt lõi cho phát triển chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

9. Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu

Trưởng các phòng, ban thuộc Sở phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông điều phối, phối hợp cùng các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thúc đẩy kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tập trung khẩn trương rà soát, tham mưu danh mục dữ liệu phục vụ đăng ký dịch vụ chia sẻ dữ liệu với Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và báo cáo theo quy định.

 * Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

10. Điều phối ứng dụng, sử dụng các nền tảng số

Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tin học và Thống kê phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính và các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai các Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát hiển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình của Sở.

* Thời gian hoàn thành: Thực hiện hàng năm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực  hiện  Kế hoạch được bố trí trong ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; các nguồn kinh phí xã hội hóa, hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban thuộc Sở

a) Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp tình hình cụ thể hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn. Báo cáo, đề xuất, tham mưu những giải pháp thực hiện với Lãnh đạo Sở qua Văn phòng Sở để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

2. Văn phòng Sở và Phòng Tin học và Thống kê

a) Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở căn cứ các mục tiêu, yêu cầu để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả.

b) Quá trình theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ yêu cầu phải gắn kết, đồng bộ thực hiện cùng với các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 875/QD-UBND ngày 22/4/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

c) Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy phát triển, ứng dụng các nền tảng số dùng chung trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì, chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở tổ chức các buổi giao ban để đánh giá kết quả hoạt động, đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, kịp thời đề xuất với Lãnh đạo Sở những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

Tải về fileKHchuyendoisostc1172022-02699.signed-31472.signed.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                Thế Mạnh

Tin khác
1 2 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 3 697
  • Tất cả: 529996