Thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính

         Căn cứ Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thanh công ty cổ phần;

          Căn cứ Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

          Ngày 19/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 830/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quách Tất Liêm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2692/VPUBND-TCTM ngày 20/4/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sở Tài chính đề nghị Quý Sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình nghiên cứu triển khai các nội dung tại Quyết định số 830/QĐ-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính về công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Tại Mục 5 Điều 8 Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định “Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu, doanh nghiệp được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập lập báo cáo tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.

- Tại mục 2 Điều 11 Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo), đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai công tác chuyển đổi thành công ty cổ phần theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Biểu mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và đăng tải công khai thông tin trên trang điện tử của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi (nếu có), gửi cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo danh mục tại Quyết định số 830/QĐ-BTC ngày 19/4/2021.

(Quyết định số 830/QĐ-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điệu tử Sở Tài chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2021).

          Đề nghị Quý Sở và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, thực hiện./.

    QĐ 830.pdf
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 5 038
  • Tất cả: 471589