Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (Lần 3) do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hoà Bình chuyển giao.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất.

3.2. Diện tích khu đất: 8.425,9 m2.

3.3. Loại đất:

- Đất ở tại đô thị: 4.633,0 m2;

- Đất giao thông: 2.235,9 m2;

- Đất thuỷ lợi (hành lang bảo vệ đê Quỳnh Lâm): 1.557,0 m2.

3.4. Giao đất

a) Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 4.633,0 m2 đất ở tại đô thị;

b) Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 3.792,9 m2 để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm: đất giao thông 2.235,9 m2; đất lưu không (hành lang bảo vệ đê Quỳnh Lâm): 1.557,0 m2.

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ chuyển giao cho UBND phường Quỳnh Lâm quản lý (theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình).

3.5. Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá: Tại tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;

- Phía Đông giáp đường đê Quỳnh Lâm;

- Phía Tây giáp đường Chi Lăng kéo dài;

- Phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu;

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

3.6. Hạ tầng kỹ thuật thửa đất:

- Hiện trạng trên đất không có công trình, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

- Khu đất được Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu bán đấu giá đất ở dân cư tại Văn bản số 2618/UBND – QLĐT ngày 29/10/2018.

- Tổ chức trúng đấu giá là chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

3.7. Tài sản trên đất: Đất đã được giải phóng mặt bằng.

3.8. Mục đích, hình thức thời hạn sử dụng đất

a) Mục đích sử dụng đất:

- Đất ở đô thị;

- Diện tích là: 4.633,0 m2.

b) Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Thời hạn sử dụng đất: 50 năm theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài (theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 142.520.974.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm hai mươi triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

 5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 28.504.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ năm trăm linh bốn triệu đồng);

5.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh;

5.2. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh;

5.3. Số tài khoản: 110632028888 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

6. Đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 55, Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 (Trường hợp tổ chức kinh tế liên danh, liên kết để tham gia đấu giá thì phải thành lập doanh nghiệp dự án tại tỉnh Hoà Bình sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất)  và Điểm a, Khoản 2, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án Khu Nhà ở tại khu đất đấu giá theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại khu đất đấu giá theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 và chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu bán đấu giá đất ở dân cư tại xóm 10, xã Sủ Ngòi (nay là tổ 5, phường Quỳnh Lâm), thành phố Hoà Bình tại Văn bản số 2618/UBND-QLĐT ngày 29/10/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình; tổ chức kinh tế phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và pháp luật về kinh doanh bất động sản; có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức bán đấu giá.

6.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại mục 6.1 nêu trên phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58, Khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013, quy định pháp luật về đấu giá, quy định pháp luật về đầu tư và các quy định khác có liên quan;

- Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.  Tổ chức xem tài sản:

8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 29/11/2023 đến ngày 13/12/2023 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 15/12/2023 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. (Khách hàng có thể tự đi xem tài sản và liên hệ với Công ty Đấu giá hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hoà Bình để được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan).

9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

9.1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 18/12/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình (Khi mua hồ sơ khách hàng là đại diện tổ chức mang theo giấy giới thiệu, CCCD, Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô chứng thực) có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định.

9.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 18/12/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

9.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Ba triệu đồng trên một bộ hồ sơ). Tiền mua hồ sơ được trả bằng tiền mặt ngay tại thời điểm khách hàng mua hồ sơ.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 20/12/2023. Hạn cuối đến 11 giờ 00 phút ngày 20/12/2023. Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 11 giờ 00 phút ngày 20/12/2023.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh.

- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền, giấy nộp tiền nội dung ghi rõ (Tên người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất).

        - Nội dung nộp tiền: Tên tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

11. Thời gian tổ chức kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

11.1. Thời gian:  Từ 10 giờ 00 phút, ngày 20/12/2023;

11.2. Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hoà Bình.

11.3. Hồ sơ khách hàng chỉ đủ các điều kiện tại Mục 6 của Thông báo này và đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình phê duyệt, chấp thuận thì đủ điều kiện tham gia đấu giá (Nếu hồ sơ của khách hàng nào không đủ điều kiện sẽ không được tham gia đấu giá và được tổ chức đấu giá thông báo trực tiếp bằng điện thoại ngay sau khi có kết quả của Hội đồng xét duyệt).

12. Thời gian, địa điểm đấu giá

12.1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 21/12/2023.

12.2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hoà Bình; Địa chỉ: Tổ 1, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. (Nếu có thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá thì Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng trước 01 ngày).

- Đối với các tổ chức tham gia đấu giá khi đi mang theo Căn cước công dân để kiểm tra.

13. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hoà Bình: Tổ 1, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Chi tiết tại văn bản:Tải về
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Hành chính Hòa Bình thay đổi hướng tới người dân
 • Niềm tin trên cung đường đối tác công - tư
 • Hạ tầng giao thông, khát vọng phát triển
 • Lễ Hội Cá Tôm Sông Đà Tỉnh Hòa Bình năm 2023
 • Ứng dụng PC Covid
 • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
 • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
 • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 464
 • Trong tuần: 5 707
 • Tất cả: 833873
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang