Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ
Thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về ban hành quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 626/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ tại cơ quan, địa phương mình; trong đó đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai, thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Đăng tải, đưa tin, bài viết tuyên truyền về các nội dung quy định của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên rà soát, tham mưu nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai, thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan đầu mối chung trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, các nhiệm vụ có liên quan đến giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.  Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại văn bản này.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ./.


Tin khác
1 2 3 
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 4 656
  • Tất cả: 626726