Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6100/VPUBND-KTTH ngày 20/7/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Để đảm bảo Quyết định ban hành thực hiện có hiệu quả, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung dự thảo và có ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Nội dung dự thảo gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải tại Website:https://www.sotaichinh.hoabinh.gov.vn.

Đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/8/2023 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân dân tỉnh Quyết định./.

Tập tin tải về:
duthaoquychephoihop.doc
Danh sách các ý kiến góp ý
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 4 534
  • Tất cả: 768786
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang