Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
78/2022/TT-BTC 05/01/2023 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/2022/TT-BTC 22/02/2022 Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/2022/TT-BTC 14/02/2022 Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTC về việc quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.
Lượt xem: 0
Tải về 1
07/2022/TT-BTC 09/02/2022 Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 1
10/2022/NĐ-CP 15/01/2022 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Lượt xem: 0
Tải về 0
440/BTC-QLG 12/01/2022 Công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông xuân 2021-2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
1688/QĐ-UBND 11/08/2021 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
136/NQ-CP 25/09/2020 Về phát triển bền vững
Lượt xem: 0
Tải về 0
63/2020/QH14 18/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 0
Tải về 0
57/2020/QH14 16/06/2020 Luật thanh niên
Lượt xem: 0
Tải về 0
12