Tổng số: 111
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/2023/TT-BTC 17/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/2023/TT-BTC 31/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 0
78/2022/TT-BTC 05/01/2023 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
4434/STC-QLG&CS 15/12/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
68/2022/TT-BTC 11/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 0
3947/STC-QLG&CS 02/11/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 65/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Lượt xem: 0
Tải về 0
61/2022/TT-BTC 05/10/2022 Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thức hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
62/2022/TT-BTC 05/10/2022 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, công đồng, cơ sơ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Lượt xem: 0
Tải về 0
58/2022/TT-BTC 22/09/2022 Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Lượt xem: 0
Tải về 0
56/2022/TT-BTC 16/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 0
Tải về 1
12345678910...