Tổng số: 98
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (New)
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/2023/NĐ-CP 03/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/2023/QĐ-TTg 01/07/2023 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/2023/NĐ-CP 05/05/2023 Quy định về bảo hiểm vi mô
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/2023/TT-VPCP 05/04/2023 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên mội trường điện tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/2022/NĐ-CP 15/01/2022 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Lượt xem: 0
Tải về 0
148/2021-NĐ-CP 31/12/2021 Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 1
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 0
Tải về 1
114/2021/NĐ-CP 16/12/2021 Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910