Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/QĐ-BKTNS 04/01/2022 Ban hành Chương trình giám sát năm 2022 của Ban kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
58/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồng thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
75/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 0
64/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 2
21/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
30/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
470/2021/NQ-HĐND 11/05/2021 Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên tránh nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Lượt xem: 0
Tải về 2
471/2021/NQ-HĐND 11/05/2021 Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hội dư, nghỉ việc khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 2
385/2021/NQ-HĐND 05/02/2021 Ban hành mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
337/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
Tải về 1
12