TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010
 BỘ TÀI CHÍNH
___________
 Số: 597/QĐ-BTC
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng
công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010
–––––––––––––
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ - CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-BTC ngày 08/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BTC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010; Quyết định số 532/QĐ-BTC ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 đối với 70 thí sinh có tên theo danh sách đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Căn cứ Đề án thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 đã được Bộ phê duyệt, giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện việc tuyển dụng công chức theo phân cấp quản lý kể từ ngày 01/4/2011.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
    Nơi nhận:  
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB. 
 
 
 
KT. BỘ TRƯỞNG 
  THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Công Nghiệp
 
(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi năm 2010 (4/5/2011)
Phối hợp thông tin tuyên truyền về các chính sách tài chính, tiền tệ, điều hành giá năm 2011 (4/5/2011)
Danh sách bổ sung các nước được hưởng thuế AANZFTA (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 2, kết quả chung (vòng 1+2+điểm ưu tiên) (4/5/2011)
QĐ số 153/QĐ-BTC: Ban hành KH của BTC thực hiện NQ số 02/NQ-CP  (4/5/2011)
Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý Xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT  (4/5/2011)
Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh thi sát hạch (4/5/2011)
Thông báo thì tuyển thẩm định viên về giá (4/5/2011)
Thông báo v/v Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh trong nước (4/5/2011)
Điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn (4/5/2011)
Chỉ thị số 05/CT-BTC v/v bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Cơ quan Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Báo cáo giá tuần 01 năm 2015 một số mặt hàng trên thị trường tỉnh Hoà Bình
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 08 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU TÂN THÀNH THỊ TRẤN BO HUYỆN KIM BÔI
Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng và được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định.
Công văn số 2381/STC-QLTSC ngày 11/12/2014 Hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2014
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư tổ 16 Phường Tân Thịnh
Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Bán đấu giá tài sản
Báo cáo dự án chưa quyết toán và phê duyệt quyết toán theo Chỉ thị 27CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 30/9/2014
Công văn số 1828/STC-QLTSC Hướng dẫn kê khai báo cáo tài sản của các Dự án sử dụng vốn nhà nước
Văn bản pháp luật
Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai bán lẻ khuyến nghị
Báo cáo giá cả một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bào giá các mặt hàng thực phẩm tuần 42 năm 2014
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
cong bao hoa binh
bo tai chinh
Cong thong tin hòa binh