No title... No title... No title...
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
385/2021/NQ-HĐND 05/02/2021 Ban hành mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Hòa Bình Tải về
2792/TSC-QLNS 23/11/2020 rà soát các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước Tải về
26/2020/QĐ-TTg 14/09/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách giai đoạn 2021-2025 Tải về
1886/STC-QLNS 18/08/2020 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
71/2020/TT-BTC 30/07/2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 Tải về
1564/STC-QLNS 16/07/2020 cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2021 và kế hoạch tài chính 03 năm 2021 - 2023 Tải về
1565/STC-QLNS 16/07/2020 V/v kết quả chấm điểm chỉ số công khai ngân sách năm 2019 Tải về
974/2020/UBTVQH14 13/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm Tải về
973/2020/UBTVQH14 08/07/2020 Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
23/2020/TT-BTC 13/04/2020 Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước Tải về
12