No title... No title... No title...
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
30/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Tải về
470/2021/NQ-HĐND 11/05/2021 Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên tránh nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tải về
471/2021/NQ-HĐND 11/05/2021 Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hội dư, nghỉ việc khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Tải về
385/2021/NQ-HĐND 05/02/2021 Ban hành mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Hòa Bình Tải về
07/2021/NQ-CP 27/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn năm 2021-2025 Tải về
04/NQ-CP 12/01/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Tải về
01/NQ-CP 01/01/2021 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
337/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Tải về
171/NQ-CP 18/11/2020 Về thông qua đề nghị xây dựng nghị định quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tải về
123