No title... No title... No title...
Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
97/2021/TT-BTC 12/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước Tải về
95/2021/TT-BTC 11/11/2021 Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" Tải về
93/2021/TT-BTC 01/11/2021 Quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá Tải về
89/2021/TT-BTC 11/10/2021 Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tải về
88/2020/TT-BTC 11/10/2021 Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Tải về
87/2021/TT-BTC 08/10/2021 Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Tải về
86/2021/TT-BTC 06/10/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
85/2021/TT-BTC 05/10/2021 Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Tải về
84/2021/TT-BTC 04/10/2021 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông Tải về
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Tải về
12345678