No title... No title... No title...
Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/2021/QĐ-TTg 10/10/2021 Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 Tải về
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 Về việc giảm tiền thuế đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
1850/QĐ-BTC 22/09/2021 Ban hành quy chế quản ly, vận hành sử dụng tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính Tải về
1799/QĐ-BTC 16/09/2021 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Công khai ngân sách nhà nước Tải về
1676/QĐ-BTC 01/09/2021 về việc công bố 5 chuẩn mức kế toán công Việt Nam đợt 1 Tải về
02/2021/QĐ-KTNN 20/08/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Tải về
1591/QĐ-BTC 19/08/2021 Về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Tải về
26/2021/QĐ-TTg 12/08/2021 Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyên đơn vị Sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần Tải về
1688/QĐ-UBND 11/08/2021 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Tải về
1406/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình Tải về
123456