No title... No title... No title...
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
128/2020/QH14 12/11/2020 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
124/2020/QH14 11/11/2020 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tải về
974/2020/UBTVQH14 13/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm Tải về
973/2020/UBTVQH14 08/07/2020 Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
120/2020/QH14 19/06/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
116/2020/QH14 19/06/2020 Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Tải về
63/2020/QH14 18/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải về
62/2020/QH14 17/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
61/2020/QH14 17/06/2020 Luật đầu tư Tải về
57/2020/QH14 16/06/2020 Luật thanh niên Tải về
12