No title... No title... No title...
Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số ký hiệu văn bản 134/NQ-CP
Ngày ban hành 25/09/2020
Ngày hiệu lực 25/09/2020
Trích yếu nội dung Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Tài liệu đính kèm 134.signed.pdf